مهرداد خلیلی فر http://group-alborz-architectural.mihanblog.com 2020-05-25T20:10:47+01:00 text/html 2011-10-09T16:08:39+01:00 group-alborz-architectural.mihanblog.com مهرداد خلیلی فر موزه گوگنهایم نیویورگ http://group-alborz-architectural.mihanblog.com/post/4 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.aftablog.com/uploads/h/hasan232/12954.jpg" width=533 height=537></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.aftablog.com/uploads/h/hasan232/12951.jpg" width=526 height=491></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 531px; HEIGHT: 682px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.aftablog.com/uploads/h/hasan232/12957.jpg" width=536 height=680></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.aftablog.com/uploads/h/hasan232/12958.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.aftablog.com/uploads/h/hasan232/12952.jpg" width=522 height=723></P> text/html 2011-10-09T15:55:54+01:00 group-alborz-architectural.mihanblog.com مهرداد خلیلی فر دهکده هوایی سنگاپور http://group-alborz-architectural.mihanblog.com/post/5 <img style="width: 519px; height: 388px;" alt="" src="http://up.naghsh-negar.ir/uploads/480x400_oma-residential-complex.jpg" width="469" align="baseline" border="0" height="396" hspace="0"> <p align="center"><br></p> <p dir="rtl">&nbsp;این مجتمع توسط Ole Scheeren که یکی از همکاران شرکت می باشد در سال ۲۰۰۹ طراحی شده است.</p> <p align="center"><br></p> text/html 2011-10-09T15:39:02+01:00 group-alborz-architectural.mihanblog.com مهرداد خلیلی فر نکاتی از تحلیل پی دلتا http://group-alborz-architectural.mihanblog.com/post/3 <SPAN style="COLOR: #666666"><SPAN style="FONT-FAMILY: tahoma"> <P style="TEXT-ALIGN: justify" align=right>در سازه های بتنی که با نرم افزار Etabs تحلیل و طراحی میشوند حتما باید اثرات پی دلتا در نطر گرفته شود زیرا پیش فرض طراحی برنامه بر این مبنا استوار است.برای انجام تحلیل پی دلتا دو روش در Etabs وجود دارد:<BR>روش اول روش مبتنی بر جرم محاسبه شده و در روش دوم انجام تحلیل غیر خطی هندسی و ضرائب افزایش لنگر مورد تائید قرار گرفته است. توصیه آیین نامه(ACI) اینست از روش دوم استفاده شود.<BR>در روش مبتنی بر جرم محاسبه شده(که در پیوست ۵-۲۸۰۰ به آن اشاره شده است) برنامه با بدست آوردن جابجایی نسبی طبقات،لنگر حاصل از بارهای ثقلی که در اثر تغییر مکان نسبی جانبی بوجود می آید تعیین میکند.که این لنگر باعث تشدید جابجایی های جانبی و دیگر پاسخ های سازه میشود.که در این حالت طبق توصیه ۲۸۰۰ میبایست شاخص پایداری محاسبه شود که از مقدار حداکثر آن ۱٫۲۵/R کمتر شود .چنانچه در یک سازه ،این مقدار شاخص پایداری بیشتر شود میبایست در طراحی ان تجدید نظر شود.همچنین اگرشاخص پایداری سازه از ۰٫۱ کمتر باشد میتوان از اثرات پی دلتا صرفنظر کرد. متاسفانه در صورت استفاده از روش مبتنی بر جرم امکان بزرگنمایی ۰٫۷R در جابجایی ها بصورت مستقیم وجود ندارد ومیبایست از روشی غیر مستقیم و کمی سخت این تغییرات اعمال شود.</SPAN></SPAN></P> text/html 2011-10-09T15:17:05+01:00 group-alborz-architectural.mihanblog.com مهرداد خلیلی فر 12 طرح زیبا رندر دکوراسیون مجلل http://group-alborz-architectural.mihanblog.com/post/2 <P align=center><FONT size=3><IMG style="WIDTH: 537px; HEIGHT: 593px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/1ljw557x8rhwn6r48g5h.jpg" width=684 height=659></FONT></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 534px; HEIGHT: 427px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/fhna8wskt6srupqssl3c.jpg" width=1025 height=557></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 535px; HEIGHT: 665px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/0fd81a5usikfgtl8doep.jpg" width=531 height=665><IMG style="WIDTH: 514px; HEIGHT: 621px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/fzqpmsrg5sxxzcewvxw.jpg" width=709 height=677></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 509px; HEIGHT: 403px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/h13tmvcrx0nf8613x9.jpg" width=923 height=512></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 497px; HEIGHT: 252px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/u9d0rwk44r7b2dqzflvr.jpg" width=763 height=340></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 488px; HEIGHT: 482px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/axap34v2b43cikulqo4.jpg" width=822 height=627></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 482px; HEIGHT: 492px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/1ljw557x8rhwn6r48g5h.jpg" width=864 height=645></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 483px; HEIGHT: 852px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/dqhkfjuewi1i0c9mbe3.jpg" width=961 height=1116></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 501px; HEIGHT: 528px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://file.naghsh-negar.ir/images/25dp72lwolydtwgc550c.jpg" width=861 height=696><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.naghsh-negar.ir/1390/07/%db%b1%db%b2-%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c/"></P> text/html 2011-10-09T15:11:41+01:00 group-alborz-architectural.mihanblog.com مهرداد خلیلی فر روشویی کابیندار http://group-alborz-architectural.mihanblog.com/post/1 <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.3jokes.com/images/2010/Data/Sink/3Jokes_sink%20%283%29.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.3jokes.com/images/2010/Data/Sink/3Jokes_sink%20%2812%29.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.3jokes.com/images/2010/Data/Sink/3Jokes_sink%20%289%29.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.3jokes.com/images/2010/Data/Sink/3Jokes_sink%20%287%29.jpg"></P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.3jokes.com/images/2010/Data/Sink/3Jokes_sink%20%2810%29.jpg"></P>